top of page

Er det behov for et nettverk for familiebarnehager og enkeltstående barnehager?

Oppdatert: 6. apr. 2021

Med økt fokus på barnehagebasert kompetanseutvikling har vi kommet et steg i riktig retning for å øke kvaliteten i alle barnehager. Men hvordan omforme teori til praksis, hvordan få med seg hele personalgruppa? Prosessledelse kan være utfordrende og en står ofte ganske alene som styrer. Kanskje har man heller ikke de naturlige lederegenskapene, kompetansen eller erfaringene som skal til for å lykkes. Da er det godt å ha et nettverk som støtte!

Hvilken nytteverdi har et nettverk?

I en masteroppgave fra 2017 fra Skien ble styrerne spurt om hvilken nytte de hadde av styrernettverk. Her er moment som kom frem i undersøkelsen og flere av disse momentene mente styrerne gav deres barnehage stor nytteverdi:


- kompetanseheving

- samarbeid internt

- delingskultur

- økt kvalitet

- økt kreativitet

- tverrfaglig samarbeid

- innovasjon

- effektivitet

- måloppnåelse

- fleksibilitet


Det var litt ulikt resultat i forhold til eierskap. Naturlig nok skilte familiebarnehager seg ut da deres driftsform er veldig annerledes enn ordinære barnehager med flere avdelinger. Kanskje ville resultatet vært annerledes for denne gruppen dersom nettverket de var en del av var mer spisset for deres driftsform.


Gruppene er mest samstemt i forhold til nytteverdien av nettverk, er i forhold til å dele erfaringer og kunnskap. At de kan få hjelp til å løse utfordringer de ikke klarer alene og at agendaen eller temaet for nettverket er interessant for de. Deltakelse i nettverk kan støtte endringsprosesser i egen organisasjonsutvikling.


To hovedgrunner til at styrere deltar i nettverk er for å styrke deres lederrolle og dele erfaringer og kunnskap.


Et spennende funn i undersøkelsen var at kommunale barnehager og private konsern så økonomisk gevinst i nettverkdeltakelse, mens styrere fra familiebarnehager og enkeltstående barnehager ikke så denne effekten. Med dagens usikkerhet rundt regulering og finansiering av barnehagesektoren tror jeg et spisset nettverk for familiebarnehager og enkeltstående barnehager kan utfordre dette funnet.


Skal et nettverk lykkes, må det være engasjerende hvor deltaker ser egeninteresse og klarer å hente ut verdi fra deltakelse. De fleste styrere i enkeltstående barnehager må dekke flere lederoppgaver. Ikke alle oppgaver er like engasjerende for alle. I et nettverk kan vi lære av hverandre og styrke hverandres svakheter, kanskje bli mer effektive på det vi bruker unødvendig mye tid på slik at en kan fokusere på de viktigste arbeidsoppgavene.


Møter tar tid. Tid er mangelvare. Fysiske møter er kanskje den største tidstyven. En positiv effekt fra Covid-19 pandemien er at barnehagene har fått økt kompetanse innen IKT og nettmøter. Derfor er det nå lettere å etablere ett eget nettverk for de enkeltstående barnehagene og familiebarnehager. Kombinasjon med nettmøter og et nettforum ivaretar fleksibilitet med tanke på tidsbruk og prioritering av arbeidsoppgaver. Et spisset nettverk har mulighet til å ta opp de mest aktuelle sakene for egen driftsform. Det skaper engasjement og engasjement gir grobunn for endring.


36 visninger

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page