top of page
Hvorfor eget nettverk og felles nettressurs for enkeltstående barnehager?

Barnehagealliansen.no ønsker å operere som et kjedekontor for "kjedeløse" barnehager for å ivareta deres interesser. Vi vil legge til rette for aktive nettverk som kan styrke både det faglige nivået og gi tryggere drift.

Ønsker du å støtte kampen for et mangfoldig barnehagetilbud av god kvalitet?

Barnehagealliansen.no søker engasjerte personer og barnehager som ønsker å delta og lede ulike nettverk. Vi søker derfor pilotbarnehager som ønsker å være med å bygge opp en felles tjeneste for å støtte hverandre. 

Hvilke muligheter finnes?

  • Lokalt nettverk - felles nettverk for små og mellomstore barnehager på kommunenivå.

  • Regionalt nettverk - Lokale nettverk har mulighet å løfte fram saker i fylkesvise nettverk.

  • Nasjonale nettverk - Nettverk som kopler barnehager som har noe til felles på tvers av kommune og fylkesgrenser. Eksempel kan være familiebarnehagenettverk, forskjellige fagnettverk, eiernettverk og styrernettverk. Det er også mulig å samle barnehager som er alene i egen kommune med andre i samme situasjon i en annen kommune. Et nasjonalt nettverk for styrere og eiere kan ta for seg saker løftet opp fra de regionale nettverkene og som jobber med rammevilkår for drift av enkeltstående barnehager på nasjonalt plan hvor det eksempelvis kan etableres lukkede forum for PBL barnehager. Når flere barnehager knytter kontakt, så oppstår det mange muligheter. For eksempel kan en etablere egne ekspertgrupper innenfor spesielle tema, slik som IKT og kople personer med samme engasjement i et fellesskap på tvers av barnehagene. Dette vil uten tvil stimulere til økt kunnskapsdeling og faglig engasjement med mulighet til å løfte fram beste praksis og nye muligheter i hver enkelt barnehage.

Selvdrevne nettverk

Barnehagealliansen.no tilbyr et felles forum for kunnskapsdeling. Barnehagene har i tilknytning til dette mulighet til å delta i egne fagforum og etablere nettverksgrupper. Disse må barnehagene selv ta initiativ til å etablere etter ønske og behov.

Er du interessert i deltakelse? Kanskje ønsker du å være kontaktbarnehage for enkeltstående barnehager i din kommune? Et regionalt nettverk kan eksempelvis bestå av kontaktbarnehagene i samme fylke og en representant fra hvert regionale nettverk deltar i et nasjonalt nettverk. 

Lærende nettverk

Barnehagealliansen.no skal være en tjeneste og plattform for lærende nettverk bygget på kompetansedeling og felles mål. Hvilke tema som blir tatt opp, frekvens på møter og bruk av eksterne ressurser vil i stor grad bero på nettverkdeltakernes initiativ. Siden det er en stor andel enkeltstående barnehager som har aktivt eierskap, så er sannsynligheten stor for at nettverkene vil gi positive ringvirkninger for drift.

 

Flere styrere er allerede med i styrermøter på kommunenivå. Det er ulik praksis fra kommune til kommune, men felles er at både kommunale barnehager og kjedebarnehager har et støtteapparat i ryggen som ikke nødvendigvis alltid kommer de enkeltstående barnehagene til gode. Derfor er det klokt å organisere små og mellomstore barnehager i et felles nettverk for å supplere og styrke driften i tillegg til de ordinære styrermøtene. Et medlemskap supplerer også eventuelt deltakelse i lokallag i regi av PBL siden barnehagealliansen.no taler enkeltstående barnehagers sak generelt og små og mellomstore barnehager spesielt uten å måtte ta hensyn til strategi fra Landsmøtevedtak som de store barnehagekjedene i stor grad kontrollerer.

Nettmøter

Det er viktig at de som ønsker å være kontaktbarnehage er fortrolig med å være møteleder på enten zoom eller teams, avhengig av hva det lokale nettverket foretrekker. Nettmøtene som barnehagealliansen.no selv leder vil per dags dato skje via Zoom.

Nettressurs med forum og felles dokumentbase.

I tillegg til selve nettmøtene, så vil deltakerne ha tilgang til eget forum og ressurssider på nettet for å styrke delekultur og gi grunnlag for mer effektive nettverksmøter. Det er etablert mange kategorier i forumet som det er mulig å lage nettverk for personer eller barnehager felles interesse innen barnehagefeltet. Det kan være knyttet til driftsform, slik som størrelse, eierskap og pedagogisk profil. Det kan også etableres ekspertgrupper som har fokus på spesielle fagområder, som eksempelvis IKT som beskrevet ovenfor. Mulighetene er uendelige.

 

Ja til forskning OG praksisbasert kunnskap.

Forskning er flott og kan gi ny innsikt og vi ønsker å samarbeide med forskningsfeltet. Forskningsbasert kunnskap knyttet til vitenskapelig metode er med på å forme både politikk og praksis. Akkurat som med barn må en likevel være forsiktig med å tenke på praksisfeltet som noe som ikke har iboende kompetanse i kraft av seg selv. Vi ønsker derfor å sette lys på begrepet praksisbasert kunnskap og i større grad forene dette med forskningsbasert kunnskap. Vi tror på en raus delekultur hvor vi ved å løfte fram beste praksis vil gi hverandre inspirasjon og løsninger som summert hver enkelt av oss ikke ville vært i stand til å etablere alene. Vi tror også at beste praksis hele tiden vil utvikle seg og i et nettverk har vi større mulighet til å dele nye erfaringer tilpasset vår driftsform.

Barnehagealliansen.no er partipolitisk uavhengig og kan jobbe barnehagepolitisk opp mot alle parti og offentlige etater, både lokalt og sentralt for å sikre driftsgrunnlag for enkeltstående barnehager.

Medlemskontigent

Barnehagealliansen.no kan bygges opp som et felles kjedekontor for enkeltstående barnehager. Vi er klar over at mange har dårlig økonomi som skyldes dagens finansieringssystem. Derfor ønsker vi i første fase å ha fokus på å jobbe interessepolitisk for små og mellomstore barnehager, så kan vi i neste fase utvide tjenestetilbudet dersom vi lykkes med å gi barnehagene bedre driftsgrunnlag. Vi ønsker så stor oppslutning som mulig, uansett organisasjonsform. Derfor setter vi kontigenten for basismedlemskap gratis og kr 99,- eks. mva per mnd for premium støttemedlemskap for å gjøre det mulig for alle å delta. Vi jobber også med å etablere et fordelsprogram slik at deltakelse reduserer innkjøpskostnader på forskjellige varer og tjenester langt utover hva kontigenten koster.

Engasjert? Bli en kontaktbarnehage!

I etableringen inviteres alle enkeltstående barnehager som pilotbrukere for å teste ut tjenesten og bistå med å videreutvikle den til felles nytte.

En kontaktbarnehage vil ha rollen som møteleder for sitt nettverk, enten det er et lokalt nettverk, nasjonalt fagnettverk eller et annet type nettverk.

 

Som kontaktbarnehage i de lokale nettverkene vil du ha ansvar for å lede de lokale møtene, enten via nett eller i fysiske møter. Du må ha integritet og tillit blant de andre enkeltstående barnehagene lokalt, slik at de vet at du ikke kun representerer din barnehage alene men interessene til alle barnehagene i det lokale nettverket. Som kontaktbarnehage vil du ha koordineringsansvar mellom det lokale nettverket og det regionale nettverket, slik at lokale saker som dere ønsker å dele blir tatt med til de regionale møtene som består av kontaktbarnehager i samme fylke.

 

Det regionale nettverket velger en møteleder og vara som representant som kan løfte saker til det nasjonale nettverket og ved å skape flere slike treffpunkt for kunnskapsdeling håper vi å styrke de lokale nettverkene, hvorvidt det handler om økonomi, personalledelse, pedagogisk praksis eller andre saker.

Støttemedlemskap

Deltakelse i nettverk er frivillig. Det er mulig å betale kontigent uten deltakelse i nettverk dersom noen ønsker det og kun ha tilgang til de andre fordelene. Små barnehagekjeder har også mulighet til å få tilgang. Det vil gi enkeltstående barnehager med større enheter mulighet for erfaringsutveksling for å bedre kvalitet i drift av større enheter, samtidig som små barnehagekjeder med drift av små og mellomstore enheter styrker driftsgrunnlaget i disse enhetene.

 

En liten barnehagekjede må registrere og betale kontigent for hver enkelt barnehage som skal ha tilgang til tjenesten på lik linje som for enkeltstående barnehager.

bottom of page