top of page

En nettverkstjeneste for unike barnehager!

Barnehagealliansen.no har tre hovedmål med våre tjenester:

1: Jobbe for en finansieringsordning som ivaretar alle private barnehager som ikke er en del av en stor kjede.

2: Jobbe for å redusere sykefraværet.

3: Sikre kvalitetsutvikling og kompetanse.

Barnehagealliansen.no ønsker å være enkeltstående barnehagers eget vakttårn og ambassadør som jobber aktivt for å ivareta og styrke drift av alle private barnehager som ikke er en del av en stor kjede generelt og små og mellomstore barnehager spesielt, inkludert familiebarnehager.

 

Ved å samle alle private barnehager som ikke er del av en stor kjede i et nettverk, så vil de enkeltstående barnehagene ha en større tyngde i høringsrunder, i kontakt med politiske parti og andre beslutningstakere som avgjør driftsgrunnlaget til de enkeltstående barnehagene. Enkeltstående barnehager får også en felles plattform slik at de kan ha større innflytelse på demokratisk vis i eget forbund. Samtidig ønsker vi at alle barnehager som ikke har råd til å være med i et forbund får tilgang på et nettverk ved å knytte seg til barnehagealliansen.no.

Barnehagealliansen.no ønsker å styrke både fagmiljø og kvalitetssystem som ivaretar et mangfold av enkeltstående barnehager med god kvalitet, uavhengig av arbeidsgiverorganisasjon og organisasjonsform.

Barnehagealliansen.no ønsker å styrke profilering av enkeltstående barnehager for å hindre at det utvikles en følelse av at enkeltstående barnehager er et B-lag i forhold til kommunale og kjedebarnehager med fare for at småbarnsforeldre "kjøper" varemerkene til kjedebarnehagene og dermed reduksjon i søkertall til enkeltstående barnehager.

Barnehagealliansen.no ønsker å samle enkeltstående barnehager slik at de kan få større innkjøpsfordeler på lik linje med store barnehagekjeder samtidig som de kan beholde sitt særpreg. Dersom vi står sammen er vi faktisk større enn de største kjedene! Tenk på hvilken erfaringsbasert kompetanseheving og kvalitetsutvikling vi kan gi hverandre ved å sette kunnskapsdeling i system! Det vi ser nå, er at forskningsmiljøene samarbeider mest med kommuner og de store barnehageaktørene når de søker og får prosjektmidler fra Forskningsrådet. Derfor står vi i fare for i større grad havne i bakevjen i profesjonaliseringen av bransjen.

Anker 2

Vår visjon

Vår visjon er å støtte enkeltstående barnehager og spesielt små og mellomstore barnehager med å stå bedre rustet i den daglige driften. Vi ønsker å jobbe for denne kategorien med barnehager spesielt, fordi de som enkeltstående ofte ikke har samme mulighet til å ivareta sine interesser i forhold til store kjedebarnehager eller kommunale etater. Små og mellomstore barnehager har sjeldent tid til å sette seg inn i høringsdokument verken lokalt eller nasjonalt. En stor arbeidsgiverorganisasjon har ofte en veldig sammensatt medlemsmasse. I de fleste tilfeller vil de ivareta behovet til alle medlemmer, men på grunn av store forskjeller kan det være tilfeller hvor organisasjonen gjør valg som er mer fordelaktig for enkelte medlemmer. Eksempel på dette er når PBL i sin høringsuttalelse i 2019 gikk i mot forslag om høyere sats for de første tilskuddsplassene. En differensiering ville gitt mulighet for de små og mellomstore barnehagene å få kompensasjon for smådriftsulemper, blant annet knyttet til lov om pedagognorm som utløser en hel pedagogstilling. Etter dialog og press har PBL i Storberget-utvalget endelig endret modellen til "Kvalitet og mangfoldsmodellen" som nå er åpen for en differensiert sats uten at den sier noe som helst om hvilket omfang eller kriterier som skal legges til grunn. Dermed er jobben for mangfold enda ikke sikret og det bør jobbes tettere opp i mot politiske beslutningstakere i tiden fremover for å redusere usikkerhet mest mulig, kanskje spesielt knyttet til finansieringsmodellen lokal samhandlingsmodell som flertallet i Storberget-utvalget støtter.

Vi støtter PBL i at det må gjøres en helhetsvurdering av finansieringen av sektoren. Alle parter i partsutvalget som leverte Storberget rapporten er enige i at sektoren er underfinansiert. Så lenge det er ensidig fokus på kostnadseffektiv drift uten kvalitetssikring, betyr det på sikt at små og mellomstore barnehager i større grad vil forsvinne, men det er også flere eksempler på at store barnehager kan slite økonomisk. Styrerressursen har blitt redusert etter hvert som barnehagene ble større. Dette gir mindre ressurs til små barnehager til administrasjon enn hva som er nødvendig for å oppfylle lovpålagte oppgaver samtidig som styrere i store barnehager må bortprioritere fagansvar fordi personalansvaret tar mer tid enn tildelt ressurs. Derfor er det viktig at alle som støtter drift av private barnehager som ikke er en del av en stor kjede samler seg og kan jobbe for sine interesser både internt i sin arbeidsgiverorganisasjon, opp i mot lokale og nasjonale myndigheter og andre forvaltningsorgan. Barnehagealliansen.no er ikke en arbeidsgiverorganisasjon men en nettverkstjeneste som er partipolitisk uavhengig og som jobber for et mangfoldig barnehagetilbud.

Enkeltstående barnehager - en del av et fremtidig strømlinjeformet utdanningsløp?

Akkurat nå er det sterke krefter for et mer strømlinjeformet utdanningsløp med fokus på ferdighetsmål. Dette vil også påvirke myndighetenes styringsmål og utforming av barnehagepolitikken i årene fremover. Sannsynlig vil det bli mer utfordrende å stå alene som enkeltstående barnehage, spesielt som en liten enhet med varierende og relativt små årskull. Det vil kreve et tettere samarbeid både lokalt, regionalt og nasjonalt. Barnehagealliansen.no ønsker å jobbe i forkant slik at alle barnehager ivaretas i denne prosessen.

Økonomi

Gjennom et felleskap er det mulig å forhandle frem stordriftsfordeler slik som de store kjedene har tilgang til for å utjevne noe av ulempene som liten. Vi ønsker at også enkeltstående barnehager i større grad kan spare kostnader på lik linje med store kjeder og kommuner og få nye tjenester utviklet og tilpasset sin driftsform. Derfor vil vi jobbe for å etablere et fordelsprogram som kan hjelpe medlemmene å redusere kostnader og øke kvaliteten i barnehagene.

Forskning

Gjennom et felles nettverk kan de enkeltstående barnehagene jobbe opp i mot forskningssentre for å ivareta at fremtidig forskning også tar høyde for deres driftsform. Politiske vedtak lener seg ofte på forskning. Derfor er det viktig å sikre at forskningsfunn ikke bare blir omsatt og tilpasset til praksis i kommunale eller kjedebarnehager som ofte er større enheter. Vi er hverken i mot kommunale barnehager eller kjedebarnehager, men vi ønsker at småbarnsforeldre også i fremtiden skal ha et reelt valg til å velge enkeltstående barnehager av ulik størrelse.

Eier du mer enn en barnehage?

Små barnehagekjeder med under 10 barnehager og som eier en eller flere små eller mellomstore barnehager har også mulighet til å bli med i nettverket slik at store enkeltstående barnehager har flere å dele erfaringsgrunnlag med samtidig som små og mellomstore enheter står sterkere også i de små kjedene. Nettverket styrker enkeltstående barnehager generelt og små og mellomstore enheter spesielt da det er de som har det tøffest under dagens finansieringsmodell.  De siste ti årene har antall små barnehager blitt redusert med en tredjedel og familiebarnehagene blitt halvert. Barnehagealliansen.no ønsker å være en motvekt til denne utviklingen som tydelig viser at mangfoldet av små barnehager er kraftig redusert i hig etter kostnadseffektivitet.

bottom of page